Suomen Jackrussellinterrierit ry

Säännöt

 

1§ Nimi ja kotipaikka:
Yhdistyksen nimi on Suomen Jackrussellinterrierit ry ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu:
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten ja terveiden jackrussellinterriereiden kasvatusta ja jalostusta ja tehdä rotua ja sen ominaisuuksia tunnetuksi Suomessa sekä edistää yhteistoimintaa rodun harrastajien kesken.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yhteisiäharjoituksia, huvi- ja neuvontatilaisuuksia ja kilpailuja sekä tekee yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä ja palvelee jäsenistöään koiraharrastukseen liittyvissä asioissa. Yhdistys voi liittyä sen tarkoitusperiä palveleviin yhdistyksiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan. Yhdistys voi perustaa rahastoja sekä ottaa vastaantestamentteja.

3§ Jäsenet:
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen henkilöjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, ja yhdistysjäseniksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö. Yhdistyksen henkilöjäsenet hyväksyy hallitus. Yhdistyksen kokous hyväksyy yhdistysjäsenet. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Perhejäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilöjäsenen perheenjäsenen, joka asuu samassa taloudessa henkilöjäsenen kanssa. Perhejäsenelle ei lähetetä yhdistyksen sisäistä tiedotuslehteä. Kasvattajan ilmoittaessa yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi kasvattinsa omistajan tämän suostumuksella, liittymisvuoden jäsenmaksu, jonka kasvattaja suorittaa, määrätään alhaisemmaksi kuin muiden varsinaisten jäsenten. Henkilö- ja yhdistysjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Perhejäsenen jäsenmaksu on puolet henkilöjäsenen jäsenmaksusta. Vapaat jäsenmaksun suorittamisesta ovat kunniajäsenet.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen:
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. Yhdistyksen kokouksella on oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Perusteet erottamiselle on, että jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai on toiminut yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa myös hänen saatuaan eläinsuojelurikkomuksesta rangaistuksen. Erottamiseen vaaditaan vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä. Jäsenellä joka eroaa tai erotetaan järjestöstä ei ole oikeutta sen varoihin.

5§ Hallitus:
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4-6) muuta varsinaista jäsentä sekä kahdesta kolmeen (2-3) varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika (yksi vuosi) ja hallituksen muiden varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kolmen vuosikokouksen välinen aika (kaksi vuotta). Muista varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on kalenterivuosittain erovuorossa puolet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajanja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen:
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

7§ Tilit:
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8§ Yhdistyksen koolle kutsuminen:
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu sähköisesti tai kirjallisesti kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen jäsenjulkaisussa.

9§ Yhdistyksen kokoukset:
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Vuosikokous:
Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.
 8. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi.
 9. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen:
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttumisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

12§ Muuten noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.

13§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Tietosuojaseloste