Vetoomus kasvattajille

Vetoomus kasvattajille

Arvoisa jackrussellinterrierikasvattaja,

Rotumme on ollut jo vuosien ajan hyvin suosittu. Kysyntää on ja pennut käyvät hyvin kaupaksi. Korona-aika on lisännyt rotumme suosiota vieläpä entisestään.

Kasvatustyössä on otettava huomioon erinäisiä määräyksiä ja suosituksia, joita rotujärjestömme suosittelee kaikkien kasvattajien noudattavan.

Rotumme kuuluu Kennelliiton PEVISAan eli perinnöllisen vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan. Yhdistelmän on täytettävä rodun PEVISA- ja rekisteröintisäännöt. Kaikkien kasvatukseen käytettävien jackrussellinterrierien tulee olla virallisesti polvi- ja silmätarkastettuja.

Kennelliiton jalostustoimikunta on ilmaissut huolensa rotumme kasvatustyössä havaituista epäterveistä piirteistä. Erityisesti huolenaiheena on koirien käyttö jalostuksessa liian nuorella iällä. Lisäksi huolta aiheuttaa joidenkin urosten liiallinen jalostuskäyttö sekä jalostustyö koirilla, joilla ei ole lainkaan näyttely- tai käyttökoetulosta. Seuraavaan PEVISAan JTT (Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta) onkin suositellut pakollista 2 vuoden alaikärajaa jalostukseen käytettäville koirille.

Haluamme ystävällisesti muistuttaa kasvattajiamme näistä tärkeistä suosituksista. Toivomme, että kasvattajat pohtivat omaa kasvatustyötään ja valintojaan näihin suosituksiin peilaten.

 

1. Jalostuskoiran alaikäraja

Sekä emän että isän tulee olla astutushetkellä iältään vähintään 24 kk.

Kennelliiton jalostustoimikunta oli PEVISA-päivityksemme yhteydessä erityisen huolissaan siitä, että rodussamme käytetään hyvin paljon koiria jalostukseen jo nuorella iällä. Kennelliiton ja rotujärjestön suositusminimi-ikä jalostuskäyttöön on kaksi vuotta. Jos tilastot osoittavat, että tätä suositusta rikotaan jatkuvasti, tulee seuraavaan PESIVA-ohjelmaamme pakollinen alaikäraja. Kennelliitto oli sen kannalla jo nyt, mutta rotujärjestö halusi vielä yrittää vahvan valistuksen ja suosituksen tietä.

2. Uroksen jalostuskäyttö

Uroksella saa olla alle 3-vuotiaana enintään kolme pentuetta Suomessa.

Urosta ei suositella käytettäväksi ennen 24 kk ikää ja ennen 3 vuoden ikää uroksella saa olla enintään 3 pentuetta. Lopullinen jälkeläismäärä ei saa nousta yli 60:n, mikä on itsessään todella suuri luku, ja rotujärjestömme kannan mukaan ei lainkaan tavoittelemisen arvoinen määrä millekään urokselle.

Älä hätäile uroksen jalostuskäytön kanssa: ensimmäinen pentue suositellaan tehtäväksi yli 2-vuotiaana ja seuraavat mahdolliset pentueet suositellaan tehtäväksi harvakseltaan ja mahdolli-suuksien mukaan vasta, kun on saatu jälkeläisnäyttöä eli kun edelliset jälkeläiset on terveystarkas-tettu terveiksi.

3. Jalostuskoiran tulosvaatimus

Molemmilla vanhemmilla tulee olla näyttelystä vähintään tulos Hyvä (H) tai hyväksytty jalostustarkastustulos tai hyväksytty käyttökoetulos (LUT/LUME/MEJÄ/VERI).

Jalostuskoiralle asetetaan rodun JTO:ssa (jalostuksen tavoiteohjelma) erilaisia rakenteeseen, luonteeseen ja terveyteen liittyviä kriteereitä, joilla varmistetaan koiran jalostuskelpoisuus. Jalostuskoiran tulosvaatimus on yksi niistä.

4. Jalostuskoiran luustotutkimus

Jalostukseen käytettävälle koiralle suositellaan virallista selän röntgenkuvaamista välimuotoisen lanne-ristinikaman (LTV) ja välimuotoisten nikamien (VA) osalta. Vähintään yhdistelmän toisen osapuolen olisi hyvä olla tutkittu virallisesti selästään terveeksi.

Muistetaanhan kaikki tahoillamme huolehtia, että PEVISA-sääntöjen lisäksi noudatamme myös rotujärjestön laatimia suosituksia.

Koska jackrussellinterrierejä on maassamme paljon, jalostukseen käytettäviä koiria on varaa karsia. Kaikkia yksilöitä ei ole järkevää käyttää jalostukseen ja samaa koiraa ei ole tarkoituksenmukaista käyttää liian montaa kertaa jalostuksessa. Jalostuskäyttöä ei kannata kiirehtiä. Nuoren jalostuskelpoisen uroksen osalta kannattaa miettiä jo etukäteen sopiva tuleva (maksimi)pentuemäärä ja jakaa pentueet tasaisesti useille vuosille – jopa kymmenelle vuodelle – mieluummin kuin antaa sen astua narttuja hurjalla tahdilla ensimmäisinä vuosinaan. Vanhempi, terve ja vähän käytetty uros on todella arvokas!

 
Toimitaan vastuullisesti ja tehdään yhdessä hyvää työtä rodun kehittämiseksi oikeaan suuntaan!

>> Jalostuksen tavoiteohjelman suositukset